දත්ත පද්ධතිය

මුලික සංඛ්‍යාන දත්ත

01. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක : 

 අංශය

අනුරාධපුර

පොළොන්නරුව

එකතුව 

මැතිවරණ කොට්ඨාස

07

03

10

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල

22

07

29

සහ වගර සභාව

01

 -

01

ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස

694

295

989

ගම්

2584

637

3221

 02. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය:

01. මැදවච්චිය

02. ගළෙන්බිදුණුවැව

03. නොච්චියාගම

04. හොරොව්පොතාන

05. කැබිතිගොල්ලෑව

06. කැකිරාව

07. කහටගස්දිගිලිය

08. පලාගල

09. පලුගස්වැව

10. පදවිය

11. තිරප්පනේ

12. රඹැව

13. මහවිලච්චිය

14. ම.නු.ප

15. නැ.නු.ප

16. ඉපලෝගම

17. තලාව

18. රාජාංගනය

19. තඹුත්තේගම

20. ගල්නෑව

21. මිහින්තලේ

22.නාච්චාදුව

  

 

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය :

01.වැලිකන්ද

02.දිඹුලාගල

03.මැදිරිගිරිය

04.ඇලහැර

05.හිගුරක්ගොඩ

06.ලංකාපුර

07.තමන්කඩුව

 

 03. මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහන‍ෙ, භූමි ප්‍රමාණය, සහ ජන ඝණත්වය:

දිස්ත්‍රික්කය

ජනගහනය   

   භූමි ප්‍රමාණය     (km2)           

ජන ඝණත්වය      (Per km2)

අනුරාධපුර

856,232

7,179

119

පොළොන්නරුව

403,335

3,293

122

උතුරු මැද පළාත

1,259,567

10,472

120

 

04. ඉඩම් හා අභ්‍යන්තර ජලාශ සම්පත්:  

දිස්ත්‍රික්කය

ඉඩම් ප්‍රමාණය (Hectare)

අභ්‍යන්තර ජලාශ (Hectare)

මුළු එකතුව

(Hectare)

අනුරාධපුර

666,400

51,500

 717,900

පොළොන්නරුව

307,700

21,600

 329,300

උතුරු මැද පළාත

974,100

73,100

 1,047,200

 

05. දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය - උතුරු මැද පළාත:

අංශය

රු.මි

ප්‍රතිශතය %

කෘෂිකර්මාන්තය

70,062

23.3

Iකර්මාන්ත

65,036

21.67

සේවා

164,945

54.97

                                      Central Bank Report - 2011