2015 අයවැය

 

2015 අයවැය

2015 වර්ෂය සඳහා උතුරු මැද පළාතට ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා රු.මි.1,190ක් වෙන් කර ඇත.