අප අමතන්න

  

 

      

 

දුරකථන අංකය : 25 - 222 2238

 

පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව,
දෙවන මහළ බී ,
පළාත් සභා පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල,
ධර්මපාල මාවත,
අනුරාධපුර,
ශ්‍රි ලංකා.

ෆැක්ස්  අංකය  : 25-2225295
අන්තර්ජාල තැපැල් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

නම තනතුර දුරකථන අංකය
පි.බි.දයාරත්න මහතා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) 025 - 2222238
ඩී.එම්.එස්. දිසානායක  මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) 025 - 2225295
 ආර්.එම්.ඩබ්ලිව්.ඩි.රත්නායක මහතා සහකාර ලේකම්  (සැලසුම්) 025-2225295
පි.ඒ.යු.රණසිංහ මහතා සහකාර ලේකම් (සැලසුම්) 025 - 2225295
ආර්.කේ.ඒ.නොයෙල් මහතා සහකාර ලේකම් (සැලසුම්) 025 - 2225295