අපේ කණ්ඩායම

 

අනු අංකය

නම

තනතුර

01. පි.බි.දයාරත්න මහතා    නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් ( සැලසුම්)
02. එන්.ජි.දයාරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
03. ආර්.එම්.ඩබ්ලිව්.රත්නායක මහතා සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)
04. කේ.ඒ.නොයෙල් මහතා සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)
05. පි.ඒ.යු.රණසිංහ මහතා සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)
06. එස්.එම්.සිරිවර්ධන මහතා ව්‍යාපෘති නිලධාරි

 පළාත් සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය                                     

අනු අංකය නම තනතුර
07. යූ.ඕ.ජී.පී.එම්.බණ්ඩාර මයා සංවර්ධන නිලධාරි
08. ඩබ්.එම්.එම්.රත්නමලල මිය සංවර්ධන නිලධාරි
09. එස්.කේ.පරණවිතාන මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි
10. ඒ.ඩී.ඩබ්.ඒ.කේ.යටවර මිය සංවර්ධන නිලධාරි
11. එස්.වයි.දිසානායක මිය සහකාර පර්යේෂණ නිළධාරී
12. එම්.ටි.එම්.ශියාම් සංවර්ධන නිලධාරි
13. එස්.එම්.පී.පී.සෙනෙවිරත්න මයා සංවර්ධන නිලධාරි
14 එච්.කේ.යූ.සදරේඛා මිය සංවර්ධන නිලධාරි
15. ඒච්.ජී.චමින්ද අාරියරත්න මයා සංවර්ධන නිලධාරි
16. ඒච්.ඒම්.නදීකා ප්‍රියදර්ශනී මෙනෙවිය
සංවර්ධන නිලධාරි
17.  එම්.ජී.එන්.විජේසිංහ මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
18. ආර්.එස්.ඒ.එම්.ආර්.එස්.එස්.කුමාරී මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
19. කේ.එම්.කේ.ප්‍රඥාරත්න මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
20. ටී.එම්.පී.කේ.තෙන්නකෝන් මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
21. කේ.එම්.එම්.ආර්.කේ.සේනානායක මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
22. ඒ.එම්.ජේ.කේ.දිසානායක මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
23. කේ.එම්.සී.මාලිකා කරුණානායක මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
24. එම්.ජී.අජිත් කුමාර ජයසිංහ මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
25. ආර්.ජී.නිලාන්ති මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
26. එම්.ආර්.ගාන්ධි සේනාරත්න මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
27. කේ.ආර්.අයි.ප්‍රියදර්ශනී මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
28. ජේ.එම්.ඩබ්.ජයසුන්දර මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
29. එච්.එම්.ආර්.කේ.හේරත් මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
30. ටී.කේ.ජී.ඩබ්.බණ්ඩාර මයා  සංවර්ධන නිලධාරි
31. එස්.ප්‍රියංකා දංගොල්ල මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
32.  එම්.ඩී.සුමනාවතී මිය  සංවර්ධන නිලධාරි
33. ජේ.එම්.ආර්.දමයන්තී මිය සංවර්ධන නිලධාරි
34. එස්.ඩබ්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා සංවර්ධන නිලධාරි
35. ජේ.වි.උදයංගනි මිය. සංවර්ධන නිලධාරි
36. ඩී.අයි.විජේසුන්දර මයා සංවර්ධන නිලධාරි
37. එස්.රාහුලන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
38. ඒ.එල්.එන්.සී.ගුණවර්ධන මයා සංවර්ධන නිලධාරි
39. ආර්.එම්.සී.බී.රණතුංග මයා සංවර්ධන නිලධාරි
40. කේ.පී.ජී.අනුලාවතී මෙය සංවර්ධන නිලධාරි
41. එස්.එච්.පල්ලේගෙදර මිය සංවර්ධන නිලධාරි

 

අනු අංකය නම තනතුර
42. ඒස්.ඒම්.පී.ඒස්.කේ.මඩුකන්ද මිය ප්‍රධානකළමනාකරණ සහකාර
43. ඒ්.ඒම්.ඒම්.සේපාලි අමරසිංහ මිය. කළමනාකරණ සහකාර
44. ජේ.එම්.ජයමිණි හේරත් මෙනෙවිය කළමනාකරණ සහකාර
45. එච්.එම්.ඒ.පී.බණ්ඩාර මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක
46. එම්.එන්.ගුණසේකර මයා රියදුරු
47. පි.ජි.එම්.ප්‍රේමසාන්ත මයා රියදුරු
48.  එච්.ජි.සිරියාරත්න මයා රියදුරු